Crayon Shin-chan Wiki
Advertisement


Itsuki Nohara (野原樹) is the son of Semashi and Ikuna Nohara. He is also Shinnosuke's cousin.

Advertisement